การประเมินความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565 องค์การบริหารเทศบาลส่วนตำบลกระแซง

อบต.กระแซง / การประเมินความโปร่งใส / ITA O27

O27 > หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล