pic-119
นโยบายไม่รับของขวัญ_page-0001
11
Slide-krachaeng

ข่าวสารจาก Facebook

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ผู้ค้า และประชาชนในพื้นที่ ... See MoreSee Less
View on Facebook
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่่อสารเชิงรุกในพื้นที่ ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ของพี่น้องประชาชนตำบลกระแชง ตำบลช้างน้อย ทั้ง 10 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 ... See MoreSee Less
View on Facebook
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การรณรงค์ผู้ขับขี่คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกกันน็อค 100% ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 หรือผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่เข้ามาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ให้เร่งมาขึ้นทะเบียนโดยด่วน!!***เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ดังนี้***1) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย2) ทะเบียนบ้านฉบับจริง3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)4) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)5) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)6) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ)**ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุภายใน 30 กันยายน 2566 (มิฉะนั้นท่านจะเสียสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเวลา 1 ปี)ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐-๓๕๗๘-๒๐๓๑ งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 หรือผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่เข้ามาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ให้เร่งมาขึ้นทะเบียนโดยด่วน!!***เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ดังนี้***1) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย2) ทะเบียนบ้านฉบับจริง3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)4) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)5) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)6) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ)**ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุภายใน 30 กันยายน 2565 (มิฉะนั้นท่านจะเสียสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเวลา 1 ปี)ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐-๓๕๗๘-๒๐๓๑ งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ... See MoreSee Less
View on Facebook
ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ... See MoreSee Less
View on Facebook
โครงการ1อปท.1สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ... See MoreSee Less
View on Facebook
การเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ... See MoreSee Less
View on Facebook

ประกาศ e-GP

RSS e-GP แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

RSS e-GP ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

RSS e-GP ประกาศราคากลาง

RSS e-GP ประกาศเชิญชวน