ตั้งอยู่เลขที่  42  หมู่ที่  2   ตำบลกระแชง   อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190

แบบฟอร์ม