pic-119
11
นโยบายไม่รับของขวัญ_page-0001
179569

ข่าวสารจาก Facebook

เส้นทางความก้าวหน้า ... See MoreSee Less
View on Facebook
www.facebook.com/100064879596464/videos/759316535182570ชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 1. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเภทตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เกณฑ์ PA)3. มาตรฐานทั่วไป หรือ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไปดังกล่าวข้างต้น ... See MoreSee Less
View on Facebook
กิจกรรม " จิตอาสาพัฒนา ประจำปี 2565 " ... See MoreSee Less
View on Facebook
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ จ.บุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน " การบริหารจัดการขยะ " ... See MoreSee Less
View on Facebook
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ... See MoreSee Less
View on Facebook
www.facebook.com/108552144370704/photos/a.114179657141286/532372551988659/EP4 พรบ บำเหน็จบำนาญ ... See MoreSee Less
View on Facebook
www.facebook.com/104187551844298/photos/a.104363738493346/357196459876738/#ขั้นตอนในการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโดยสรุปมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้(๑) ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งงานถึงหน่วยงานเจ้าของสัญญา (งานพัสดุ)(๒) งานพัสดุลงรับหนังสือทันที่ในวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบงาน(๓) งานพัสดุทำบันทึกแจ้งผู้ควบคุมงาน(๔) ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง ก่อนบันทึกเสนอถึงประธานกรรมการตรวจ(๕) งานพัสดุทำบันทึกแจ้งประธานตรวจการจ้าง(๖) ประธานกรรมการตรวจการจ้าง นัดวันเวลาสถานที่ทำการตรวจการจ้างแจ้งให้กรรมการตรวจการจ้างทุกท่านทราบ(๗) กรรมการตรวจการจ้างทุกท่าน ลงนามรับทราบวัน เวลา สถานที่ ทำการตรวจรับ และไปทำการตรวจรับตามกำหนด(๘) เห็นว่าการส่งงานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปแบบ และข้อกำหนดสัญญา ลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงาน โดยทำอย่างน้อย ๒ ฉบับ ให้ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่หัสดุ ๑ ฉบับ(๙) กรณี ผลงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดสัญญา ให้แจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี(๑๐) มติของคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ถือมติเอกฉันท์ (ไม่ใช่เสียงข้างมาก) กรณีกรรมการตรวจการจ้างบางคนทำความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ ถ้าสั่งการให้รับก็ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจรับ และลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงานต่อไป(๑๑) การตรวจการจ้างโดยปกติต้องตรวจสอบทั้งปริมาณและคุณภาพกล่าวคือ - ปริมาณ ตรวจสอบว่าทำงานได้ปริมาณครบถ้วนถูกต้อง ปริมาณงานจริงกับที่ขอส่งงานตรงกันหรือไม่ - คุณภาพ ตรวจสอบว่าวัสดุที่นำมาใช้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดหรือไม่ หากต้องทดลองผลทดลองต้องใช้ได้ การตรวจการจ้างจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อการส่งมอบงานได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ จึงจะรับงานและส่งเบิกจ่ายเงินค่างานต่อไปได้👉#ระยะเวลาในการตรวจการจ้าง ระยะเวลาตรวจการจ้าง นอกจากจะบุไว้ในระเบียบกระหรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖- ข้อ ๑๗๖ แล้ว ยังมีหนังสือของสำนักนายกรัฐมนตรีซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการ ตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ตามหนังสือที่ นร ๑๓๐๕/ว ๕๘๕๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ สรุปได้ ดังนี้.. ๑.๔.๑ แบบราคาเหมารวม (Lump Sum) ทุกราคาค่างาน - แต่ละงวดงาน ๓ วันทำการ - งวดสุดท้าย ๕ วันทำการ 👉โดยมีหลักเกณฑ์ประกอบด้วยว่า (๑) ต้องเร่งรัดดำเนินการตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ไม่ควรเกินระยะเวลาตามที่กำหนดข้างต้น (๒) การนับวันดำเนินการของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้นับวันถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้ประธานฯ ทราบ ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ดำเนินกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล และทำ MOU บริหารจัดการขยะในพื้นที่ ร่วมกับท่านนายอำเภอบางไทร วัด โรงเรียนในเขตพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 🤝🤝👏👏 ... See MoreSee Less
View on Facebook
โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ... See MoreSee Less
View on Facebook
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 ... See MoreSee Less
View on Facebook