การประเมินความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565 องค์การบริหารเทศบาลส่วนตำบลกระแซง

อบต.กระแซง / การประเมินความโปร่งใส / ITA O26

O26 > การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคล