การประเมินความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565 องค์การบริหารเทศบาลส่วนตำบลกระแซง

อบต.กระแซง / การประเมินความโปร่งใส / ITA O23

O23 > สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน