ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศผู้พิการปี 2566ดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2566

Continue Readingประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2566

ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย และช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประกาศช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษ…

Continue Readingประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย และช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศผู้สูงอายุ ปี66ดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566