วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ตำบลกระแชง ตำบลช้างน้อย เมืองน่าอยู่ เพียบพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล