โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ” พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา “