You are currently viewing ร่างประกาศ ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเรียบคลองกระแชงฝั่งขวา หมู่ที่ 4 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่างประกาศ ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเรียบคลองกระแชงฝั่งขวา หมู่ที่ 4 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา