You are currently viewing เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570) ณ โดมหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570) ณ โดมหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

เพื่อจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน สำหรับนำไปเป็นข้อมูลในการทบทวนแผนพัฒนาของอบต.กระแชง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยตัวแทนประชาชนหมู่ 1-5 ตำบลกระแชง ตำบลช้างน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ หน่วยงานราชการในพื้นที่ จำนวน 50 คน

ที่ประชุมเสนอโครงการเพิ่มเติม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1)โครงการก่อสร้างบานเปิด-ปิดระบายน้ำบริเวณทางแยกหลังวัดกระแชง หมู่ 5 ต.กระแชง 2)โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำโครงการหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการระวังและป้องกันอุทกภัย หมู่ 3 ต.กระแชง 3)โครงการถมดินบริเวณหน้าอาคารโครงการหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการระวังและป้องกันอุทกภัย หมู่ 2 ต.กระแชง 4)โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมปรับปรุง ภูมิทัศน์ศพด.บ้านกระแชง หมู่ 2 ต.กระแชง

เพื่อเสนอให้ที่ประชุมรับรอง และคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณานำเสนอนายกอบต.กระแชง ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)