ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

ตำบลกระแชง ตั้งขึ้นมาไม่ต่ำกว่า 350 ปี มีเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่า สมัยก่อนได้มีพวกมอญและพ่อค้าต่างๆ ได้เดินทางมาค้าขายโดยใช้เรือกระแชง ซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ ล่องมาตามแม่น้ำน้อยเมื่อมาถึงบริเวณที่ตั้งของตำบลกระแชงก็แวะทุกครั้ง จึงได้เห็นว่าที่นี่มีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์จึงได้อพยพมาตั้งถิ่นฐาน โดยทางราชการได้ตั้งขึ้นเป็นตำบลกระแชง ในปี 2457 โดยตั้งชื่อตามเรือกระแชงแรกดั้งเดิมมี          8 หมู่บ้าน ต่อมาได้ตั้งใหม่ยุบและแยกย้ายไป บางหมู่บ้านไปรวมกับตำบลอื่น เหลือเพียง 5 หมู่บ้าน และปัจจุบันได้ยุบรวมกับตำบลช้างน้อย  ซึ่งตำบลช้างน้อยมี 5 หมู่บ้าน  รวมเป็น  10 หมู่บ้าน