You are currently viewing ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองกระแชงเหนือฝั่งขวา หมู่ที่ ๔ ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองกระแชงเหนือฝั่งขวา หมู่ที่ ๔ ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา