You are currently viewing ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน บริเวณเลียบถนนสาย อย.3030 ถนนเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ 5 ต.ช้างน้อย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน บริเวณเลียบถนนสาย อย.3030 ถนนเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ 5 ต.ช้างน้อย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน บริเวณเลียบถนนสาย อย 3030 ถนนเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ 5 ต.ช้างน้อย

https://www.krachaeng.go.th/wp-content/uploads/2022/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf