คณะผู้บริหาร อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

นายสุชาติ สนธิ์ทอง

นายก อบต.
เบอร์โทรศัพท์ 087-1185794

นางสาวบุญสม จิตรประสงค์

รองนายก อบต
เบอร์โทรศัพท์ 084-3404881

นางวันเพ็ญ เทพภูธร

รองนายก อบต.
เบอร์โทรศัพท์ 081-8048586

นาย สุริยา จันทร์แต่งผล

เลขานุการนายกฯ
เบอร์โทรศัพท์ 089-9289138