คณะผู้บริหาร อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

นายสุชาติ สนธิ์ทอง

นายก อบต.
เบอร์โทรศัพท์ 087-1185794

นายมาโนช เนื่องอุทัย

รองนายก อบต
เบอร์โทรศัพท์ 081-8527119

นางวันเพ็ญ เทพภูธร

รองนายก อบต.
เบอร์โทรศัพท์ 081-8048586

นาย สุริยา จันทร์แต่งผล

เลขานุการนายกฯ
เบอร์โทรศัพท์ 089-9289138