กองช่าง อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

นายการุณ พิริยายน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 081-9171933

นางสาวสกิญา คำเกตุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุกัญญา ชัยประภา

คนงาน

นายมานัส จิตต์ประสพ

คนงาน

นายวรินทร์ สุขสมกาย

คนงาน

นายรุ่งพนารัฐ นิลคง

คนงาน

นายอนุลักษณ์ บุญมั่น

คนงาน

นายทนง ใต้รุ่มบุญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา