กองช่าง อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

นายต่อพงษ์ เทียนประเสริฐ

ผู้อำนวยการ กองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 091-0059935

นายสุวัฒน์ โฉมแพ

นายช่างโยธา

นางสาวสกิญา คำเกตุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมานัส จิตต์ประสพ

คนงาน

นายวรินทร์ สุขสมกาย

คนงาน

นายรุ่งพนารัฐ นิลคง

คนงาน

นายอนุลักษณ์ บุญมั่น

คนงาน

นายทนง ใต้รุ่มบุญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา