คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

Click คู่มือการเลื่อนเงินเดือนครู องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

Click ขั้นตอนการขอรับการฝึกอบรมรายบุคคล

Click คู่มือการปฎิบัติงานองค์กรปกครองท้องถิ่น

Click  คู่มือ ITA 2022

Click คู่มือปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติถาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Click คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์

Click คู่มือการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

Click คู่มืองานสารบรรณ

Click คู่มือการใช้ระบบเบิกจ่ายตรง

Click คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็ก

ใส่ความเห็น