สภาพทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารเทศบาลส่วนตำบลกระแซง

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านกายภาพ

       1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง  ประกอบด้วย ตำบลกระแชง และตำบลช้างน้อย  ซึ่งตั้งอยู่เลขที่  42  หมู่ที่  2   ตำบลกระแชง   อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางไทร ประมาณ  9 กิโลเมตร   อยู่ห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ  25  กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมด  19 ตารางกิโลเมตร

                                      อาณาเขตติดต่อ

          – ทิศเหนือ                  ติดต่อกับ         ตำบลบ้านกลึง

          – ทิศตะวันออก             ติดต่อกับ         อำเภอบางประอินและอำเภอพระนครศรีอยุธยา

          – ทิศใต้                     ติดต่อกับ         ตำบลบ้านแป้ง

          – ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ         แม่น้ำน้อยและตำบลแคออก

         1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำผ่าน 1 สาย คือ

แม่น้ำน้อย  มีลำคลองแยกสาขาจากแม่น้ำน้อยไหลผ่านเข้าหมู่บ้านหลายสาย ราษฎรตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายตามบริเวณริมแม่น้ำและลำคลอง 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง จะเป็นอากาศร้อนชื้น  ฝนตกชุกตาม

ฤดูกาลเหมาะสำหรับประกอบอาชีพเพาะปลูกทางการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์

          1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวและทำเกษตร

2.ด้านการเมืองการปกครอง

 

          2.1 เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ปัจจุบันมีจำนวนหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่ คือ ตำบลกระแชง 5  หมู่บ้าน  และตำบลช้างน้อย  5  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

ตำบลกระแชง

– บ้านหนองสรวง          หมู่ที่  1 ตำบลกระแชง    ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายชนะ   ชัยประภา

– บ้านกระแชง              หมู่ที่  2 ตำบลกระแชง    ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นางราตรี    แก้วพูลศรี

– บ้านกระแชงใต้          หมู่ที่  3 ตำบลกระแชง    ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นางวันนา   สุขจิตร์

– บ้านกระแชงเหนือ       หมู่ที่  4 ตำบลกระแชง    ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายไพบูลย์   สุขสมพืช

– บ้านสองตอน              หมู่ที่  5 ตำบลกระแชง   กำนัน        คือ  นางวิไลวรรณ  ทรัพย์บุญ

ตำบลช้างน้อย

– บ้านขนมจีน              หมู่ที่  1 ตำบลช้างน้อย   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายเทิดศักดิ์   ชื่นชอบ

– บ้านช้างน้อย             หมู่ที่  2 ตำบลช้างน้อย   กำนัน       คือ  นายอนัน     อมรเวช

          – บ้านช้างน้อย              หมู่ที่  3 ตำบลช้างน้อย   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายอำนาจ   จิตประสพ

– บ้านช้างน้อย             หมู่ที่  4 ตำบลช้างน้อย   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นางเกษร   จิตประสพ

– บ้านโรงเจ้า               หมู่ที่  5 ตำบลช้างน้อย   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายณรงค์  ชมวงษ์

          กำนันตำบลกระแชง       คือ      นางวิไลวรรณ   ทรัพย์บุญ

          กำนันตำบลช้างน้อย       คือ      นายอนัน    อมรเวช 

          2.2 การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 10 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 1 คน 10 หมู่บ้าน รวมเป็น 10 คน

3.ประชากร

 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงมีประชากรทั้งสิ้น  2,772   คน      โดยแยกเป็น ชาย  1,340   คน    หญิง   1,432   คน

อบต.กระแซง

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม
ตำบลกระแซง
1 บ้านหนองสรวง 70 139 156 295
2 บ้านกระแซง 108 156 138 294
3 บ้านกระแซงใต้ 96 166 179 345
4 บ้านกระแซงเหนือ 111 191 211 402
5 บ้านสองตอน 100 147 176 323
รวม 485 799 860 1,659


อบต.กระแซง

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม
ตำบลช้างน้อย
1 บ้านขนมจีน 51 95 100 195
2 บ้านช้างน้อย 53 65 66 131
3 บ้านช้างน้อย 49 84 89 173
4 บ้านช้างน้อย 97 177 201 378
5 บ้านโรงเจ้า 70 120 116 236
รวม 320 541 572 1,113

รวมทั้งสิ้น

802

1,340

1432

2,772