การประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ร่วมกับพัฒนากรประจำตำบลช้างน้อย ดำเนินการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบ ณ ศาลาวัดอนุกุญชราราม ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นำโดย นายการุณ   พิริยายน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง พัฒนากรประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ 1 – 5 ตำบลช้างน้อย จำนวน  30 คน

โดยที่ประชุมร่วมกันคิดและจัดทำแผนที่ชุมชน  เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยที่ประชุมเสนอโครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาตำบล ดังนี้ 1.โครงการซ่อมแซมถนนคลองวัว หมู่ 4 ต.ช้างน้อย 2.โครงการอบรมอาชีพทำขนม  3.โครงการปลูกผักสวนครัว 4.โครงการอบรมยาเสพติด 5.โครงการทำหมันสุขนัข-แมวในพื้นที่   6. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะในพื้นที่

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง จะได้นำโครงการดังกล่าวเสนอเพิ่มเติมในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ต่อไป