กฎหมายน่ารู้

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

1.พรบ.สภาตำบลและ อบต.(ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ร.บ.สภาตำบลและอบต.พ.ศ.2537

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนฯ2548

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนฯ2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พงศ. 2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข 2 พ.ศ.2554

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท.พ.ศ.2541

ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563