การประเมินความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การประเมินความโปร่งใส 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต