การประเมินความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565 องค์การบริหารเทศบาลส่วนตำบลกระแซง

อบต.กระแซง / การประเมินความโปร่งใส / ITA O43

O43 > การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน