การประเมินความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565 องค์การบริหารเทศบาลส่วนตำบลกระแซง

อบต.กระแซง / การประเมินความโปร่งใส / ITA O42

O42 > มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน