การประเมินความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565 องค์การบริหารเทศบาลส่วนตำบลกระแซง

อบต.กระแซง / การประเมินความโปร่งใส / ITA O40

O40 > รายงานการกำกับติตดามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน