การประเมินความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565 องค์การบริหารเทศบาลส่วนตำบลกระแซง

อบต.กระแซง / การประเมินความโปร่งใส / ITA O21

O21 > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ