การประเมินความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565 องค์การบริหารเทศบาลส่วนตำบลกระแซง

อบต.กระแซง / การประเมินความโปร่งใส / ITA O19

O19 > รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน