การประเมินความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565 องค์การบริหารเทศบาลส่วนตำบลกระแซง

อบต.กระแซง / การประเมินความโปร่งใส / ITA O11

O11 > รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน