โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 องค์…

Continue Readingโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. …

Continue Readingนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ(Zero Wast) กิจกรรมกองทุนเงินออมขยะตำบลกระแชง-ช้างน้อย รับซื้อขยะรีไซเคิล

Continue Readingโครงการหมู่บ้านปลอดขยะ(Zero Wast) กิจกรรมกองทุนเงินออมขยะตำบลกระแชง-ช้างน้อย รับซื้อขยะรีไซเคิล

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ปี 2566 อบต.กระแชงออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

Continue Readingโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ปี 2566 อบต.กระแชงออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง พร้อมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประชุมประจำเดือนพร้อมประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

Continue Readingเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง พร้อมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประชุมประจำเดือนพร้อมประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570) ณ โดมหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

เพื่อจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน…

Continue Readingเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570) ณ โดมหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง