ประชาสัมพันธ์ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ