You are currently viewing ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา