สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

นายการุณ พิริยายน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 081-9171933

นายสืบพงศ์ ดอนมุงคุณ

หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 063-4865081

นางสาวสุภาพร ศุขมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววีนัส ทองสลัด

นักพัฒนาชุมชน

นางวิลาวรรณ์ เล่นดี

นักทรัพยากรบุคคล

นายสุริยงค์ ขยันตรวจ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายวสันต์ สกุลสอน

พนักงานขับรถยนต์

นายแสงฟ้า วงษ์พรหม

คนงาน