สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

นายการุณ พิริยายน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 081-9171933

นายสืบพงศ์ ดอนมุงคุณ

หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 063-4865081

นางสาวสุภาพร ศุขมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางวิลาวรรณ์ เล่นดี

นักทรัพยากรบุคคล

นางสุพัฒตรา เจริญฤทธิ์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

-ว่าง-

ธุรการ

นางสาวขนิษฐา เนื่องขจร

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางอินทร์ธิรา สุขโพธิ์

ครู คศ.2

นางพัชรา อุบลรัตน์

ครู คศ.2

นางสาวศิริรัตน์ เริงทรัพย์

ผู้ดูแลเด็ก

นางมาลี ดิษฐอยู่

พนักงานจ้างทั่วไป

นางธมนวรรณ ริจิวุฒิ

ผู้ช่วยครูผุ้ช่วย

นายวสันต์ สกุลสอน

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวบารณี สุขกอ

คนงาน

นางลักธิกา ทองชะอุ่ม

แม่บ้าน