สมาชิกสภา อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

นายองศา กฤษ์เกษม

ประธานสภา อบต.
เบอร์โทรศัพท์ 081-9489-646

นายชโลม สุขสมชีพ

รองประธานสภา อบต.
เบอร์โทรศัพท์ 089-5261-029

นายวิชาญ สุขธรรมมี

สมาชิก ม.1 ต.กระแชง

นายสุรชัย ศิลสุทธิ์

สมาชิก ม.2 ต.กระแชง

นางยุพิน สุขสมพืช

สมาชิก ม.4 ต.กระแชง

นายพิชัยนรงค์ มีไพฑูรย์

สมาชิก ม.5 ต.กระแชง

นายสุวิทย์ พิมยาจักร

สมาชิก ม. 1 ต.ช้างน้อย

นางสังเวียน อนุชน

สมาชิก ม.2 ต.ช้างน้อย

นางสาวกัลยรัตน์ จิตประสงค์

สมาชิก ม.3 ต.ช้างน้อย

นางสาวจันทิมา วิมุต

สมาชิก ม.5 ต.ช้างน้อย 1