กองคลัง อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

นางทัศนา เอื้ออวยชัย

ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 081-4342086

นางสาวอรรถวิราม สุทธิศักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี

นางสาววิจิตรา โฉมแพ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้

นางนที ด้วงทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ