กองคลัง อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

นางทัศนา เอื้ออวยชัย

ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 081-4342086

นางสาวพัทธ์รมณ ทองคำ

เจ้าพนักงานพัสดุ

-ว่าง-

เจ้าพนักงานจัดเก็บ

นางสาวกมลรัตน์ วุฒิเดช

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางนที ด้วงทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุชาดา สังข์ทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวอรรถวิราม สุทธิศักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี