ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส QR Code แบบวัด EIT ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง