เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง นายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง จัดประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง จำนวน 25 คน โดยมีหัวข้อการประชุมเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อการสร้างจิตสำนึกดี ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตว์สุจริต ตามหลักจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ

ใส่ความเห็น