ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ณ อบต.กระแชง ในวันที่ 11 มกราคม 2565 ซึ่งมีผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาชน รับฟังความคิดเห็นบูรณาการร่วมกันพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนา

ใส่ความเห็น